- ให้คําปรึกษากับผู้ประกอบการเที่ยว
กับแรงงานต่างด้าวครบวงจร
- ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฏหมายทั้ง 3 สัญชาติ
- บริการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ

- นําเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว พม่า กัมพูชา
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- บริการต่อใบอนุญาตทํางานและวีซ่า เปลี่ยนนายจ้าง
- รับรายงานตัว 90 วัน และแจ้งที่พักภายใน 24 ชั่วโมง

- แจ้งออกจากงาน กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี
( 10 เขต )
- รับแจ้งการจ้างงาน
- รับรายงานตัวถิ่นที่อยู่ 90 วัน

ขั้นตอน การยื่นขอแรงงานต่างด้าว

เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการ

1.แบบคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU)
2.หนังสือแสดงความต้องการ (DEMAND)
3.ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงาน (EMPLOYMENT CONTRACT)
4.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว)
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
6.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
7.หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

ขั้นตอน การยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
เอกสารหลักฐานการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

1.แบบคำขอ ต.ท. 2
2.บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว
3.สัญญาจ้างแรงงาน, หนังสือรับรองการจ้าง
4.รูปถ่ายคนต่างด้าวขนาด 5 X6 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป
5.หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง+ทะเบียนบ้าน/เจ้าบ้าน

ขั้นตอน การพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรและยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน
เอกสารหลักฐานการยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน

1.แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 8
2.หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงานได้
4.ใบรับรองแพทย์
5.หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
(กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานด้วยตนเอง)

บริษัท จะจัดเจ้าหน้าที่ไปให้การปฐมนิเทศให้แก่แรงงานที่เข้ามาใหม่ร่วมกับผู้ ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการชี้แจงให้ทราบถึงสวัสดิการที่คนงานจะได้รับจากผู้ประกอบการ และรับทราบถึงข้อปฎิบัติ กฎระเบียบของสถานประกอบการ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจของทั้งสองฝ่าย
บริษัท จะจัดตั้งทีมงานผู้ดูแลคนงาน ซึ่งจะเป็นแรงงานด้วยกันเอง แต่จะคัดบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ สามารถสื่อสารกับนายจ้างและแรงงานได้ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้แจ้ง หรือเสนอแนะปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
บริษัทมีทีมงานไว้พร้อม เพื่อให้คำปรึกษา และทำหน้าที่ยุติปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 1 การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

สัญชาติกัมพูชา

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิสูจน์สัญชาติ

1.ใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือสำเนา ทร.38/1 และสำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงานปีล่าสุด/ปัจจุบัน
2.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

สัญชาติลาว

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิสูจน์สัญชาติ

1.แบบคำร้องขอรับการพิสูจน์สัญชาติลาว
2.รูปถ่ายหน้าตรง พื้นด้านหลังสีขาว เสื้อเชิ้ตมีปก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 รูป
3.ใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) และสำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระค่าธรรมเนียมต่อ อายุใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบัน

สัญชาติพม่า

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิสูจน์สัญชาติ

1.แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวพม่า
2.แบบฟอร์มพิสูจน์สัญชาติพม่า
3.หนังสือรับรองสัญชาติพม่า
4.แบบฟอร์มขอทำบัตรประชาชนพม่า
5.เอกสารส่งตัวแรงงานพม่าไปพิสูจน์สัญชาติ (3 ช่อง)
6.สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)
หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่ออายุ ใบอนุญาตทำงาน ปีปัจจุบัน
7.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 10 รูป

ขั้นตอนที่ 2 การยื่นขอตรวจลงตรา VISA L - A

เอกสารหลักฐานของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

1.เอกสารรับรองบุคคล (I.) ของแรงงานต่างด้าว และสำเนา 1 ชุด สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) และสำเนา 1 ชุด สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและพม่า
2.แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป บัตรขาเข้าและออก (ตม.6)
3.ใบอนุญาตทำงาน (สีชมพู) และสำเนา และใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบัน
4.สำเนาบัตรประชาชนนายจ้างและสำเนาทะเบียนบ้าน
5.กรณี นายจ้างจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
6.กรณี นายจ้างไม่สามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างให้บุคคลสัญชาติไทยมาดำเนินการแทน
และติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : แรงงานต่างด้าวต้องมาติดต่อด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 3 การขอรับใบอนุญาตทำงาน

เอกสารหลักฐานของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

1.แบบฟอร์ม ตท.2 (Download)
2.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

3.สำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ปีล่าสุด
4.เอกสารรับรองบุคคล (I.) ของแรงงานต่างด้าว และสำเนา 1 ชุด สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP)
และสำเนา 1 ชุด สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและพม่า
5.ใบรับรองแพทย์ (ยกเว้นผู้ได้รับการตรวจสุขภาพตามระบบผ่อนผัน และใบอนุญาทำงานยังไม่หมดอายุ)
6.สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว (โควต้า) ปีปัจจุบันและยังไม่หมดอายุ
7.กรณี นายจ้างจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
8.สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
9.กรณี นายจ้างไม่สามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างให้บุคคลสัญชาติไทยมาดำเนินการแทน โดยใช้แบบฟอร์มของกรมการจัดหางาน (link doe.go.th) และติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้รับมอบอำนาจ (Download)
10.แผนที่สถานที่ทำงาน
11.ค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว ตามอัตราแต่ละท้องที่ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานและจ้างคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๒

บริการด้านอื่นๆ

นอกจากบริการด้านการนำเข้าแรงงาน และการพิสูจน์สัญชาติแล้ว บริษัทฯ ยังรับจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแรงงานด้วย เช่น การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (www.Bangkok.immigration.go.th)  การต่ออายุหนังสือเดินทาง (www.consular.go.th) การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (www.doe.go.th) เป็นต้น


ภาพถ่าย บริการพิสูจน์สัญชาติ

โทรเลย