Foreign Worker Employment Agency C.E.O Services Co.,Ltd

- มีทีมงานที่มีประสบการณ์มีความรู้ความชํานาญ

- มีคณะที่ปรึกษาจากนักบริหาร นักวิชาการ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ต่าง ๆ

- มีทีมงานฝ่ายปฏิบัติงานภาคสนาม สามารถเข้าถึงสถานประกอบการและ แรงงานต่างด้าว

- มีทีมงานในการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ

- มีบริษัทคู่ค้าประเทศต้นทาง ลาว พม่า กัมพูชา ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความชํานาญ

โทรเลย