ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสําหรับภาครัฐนั้นปัญหาหลัก
คือการควบคุมจัดการแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความมั่นคง อย่างไรก็ดี
ทางรัฐบาลไทยได้ฝาเนินการแก้ปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง
โดยให้มีการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว และพิสูจน์สัญชาติ
ซึ่งทางบริษัทก็มีส่วนร่วม ดำเนินงานดังกล่าว
สําหรับภาคเอกชน ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก การขาดแคลนแรงงาน คุณภาพของ
แรงงานไม่ได้มาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัยของนายจ้าง และข้อจํากัดต่าง ๆ ของแรงงานที่ใช้ในปัจจุบัน


ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงมองเห็นถึงความจําเป็นของการแก้ปัญหาแรงงาน การจัดระเบียบของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
และการนําเข้าของแรงงานต่างด้าว เมื่อทางบริษัทฯ ได้มี การประชุมและประเมินสถานการณ์จึงได้จัดตั้งบริษัทฯขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ในการให้บริการแก่ โรงงานอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไปในการที่จะใช้แรงงานต่างด้าว
ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็น ระเบียบต่อไป


โทรเลย