ประวัติและความเป็นมา

บริษัทก่อตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยมี นายกิตติพล หอวิจิตร เป็นกรรมการบริษัท
ในปี 2547 ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนของรัฐบาลลาวให้เป็นผู้ประสานงานในการ พิสูจน์สัญชาติลาว โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2548
ถึง 31 มีนาคม 2549 ซึ่ง สามารถออกเอกสารยืนยันการมีสัญชาติหรือ Temporary Passport ให้กับแรงงานตรวจํานวน 42,327 คน

ในปี 2548 ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานรัฐบาลกัมพูชาเป็นด้วแทนร่วมพิสูจน์สัญชาติ แรงงานกัมพูชาในประเทศไทย โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ถึง 30 มิถุนายน 2549 จึงได้ออกเอกสารยืนยันการมีสัญชาติหรือ Certificate of Identity จํานวน 37,025 คน

ต่อมาในปี 2552 ได้รับการแต่งตั้งให้ทางบริษัทฯ เข้าเป็นตัวแทนร่วมพิสูจน์สัญชาติแรงงาน พม่า ในประเทศไทยโดยเริ่มดําเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2552 ถึง 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ ออกเอกสารยืนยันการมีสัญชาติหรือ Passport ให้กับแรงานพา จํานวน 10,000 คน

ปัจจุบันทางบริษัทฯได้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ต้านการจัดการแรงงานของนายจ้าง บริษัทใน ภาคธุรกิจต่างๆ ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ จึงมีความพร้อมที่จะเสนอตัวเข้าให้บริการแก้ปัญหาจัดการด้านแรงงานให้กับท่าน โดยเราหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่าน

 

Foreign Worker Employment Agency C.E.O Services Co.,Ltd.


มีจุดมุ่งหมายการทำงานหลักในการประสานงานและการให้บริการด้านแรงงานที่ขาดแคลนในประเทศไทยอย่างครบวงจร

จากการที่ได้ทราบถึงปัญหาด้านต่าง ๆ ในเรื่องของแรงงาน นายจ้าง องค์กร และบริษัทในภาคธุรกิจ ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่น บริษัทฯ จึงพร้อมที่จะเสนอตัวเข้ามาแก้ปัญหาและให้บริการด้านการจัดการแรงงานให้กับท่าน

บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวมากว่า 10 ปี เราจึงมีความมั่นใจที่จะช่วยท่านในการจัดการเกี่ยวกับสภาวะการขาดแคลนแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการที่ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆ  ทำให้บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนในการพิสูจน์สัญชาติ และนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาอย่างต่อเนื่องดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • ปี 2547 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนของรัฐบาลลาวให้บริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประสานงาน การพิสูจน์สัญชาติลาวในประเทศไทย  โดยเริ่มทำการพิสูจน์สัญชาติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งสามารถออกเอกสารยืนยันการมีสัญชาติหรือ Temporary Passport ให้กับแรงงานลาว
  • ปี 2548 หน่วยงานรัฐบาลของประเทศกัมพูชาได้แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนร่วมพิสูจน์สัญชาติแรงกัมพูชาในประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2549  ซึ่งได้ออกเอกสารยืนยันการมีสัญชาติ หรือ Certificate of Identity ให้กับแรงงานกัมพูชา
  • ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า โดยได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงแรงงาน และสถานทูตพม่า โครงการนี้จะแล้วเสร็จในปี 2555  ซึ่งหลังจากสิ้นสุดโครงการนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนในการนำเข้าแรงงานใหม่ อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปอีกด้วย
  • ปี 2553 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงาน เนื่องจาก “เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงานด้วยดีเสมอมา”
โทรเลย